پست وبلاگ

سیستم استنتاج عصبی-فازی سازگار (ANFIS)

سیستم استنتاج عصبی-فازی تطبیقی سیستم استنتاج عصبی-فازی تطبیقی (ANFIS) مزایای شبکه های عصبی مصنوعی (ANN) و منطق فازی (FL) را در یک چارچوب واحد ترکیب می کند. ظرفیت یادگیری سریع

مشاهده مطلب

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP)

فرایند تحلیل سلسله مراتبی فرایند تحلیل سسله مراتبی AHP فازی اخیراً برای مقابله با ابهامی که در فرآیند تصمیم گیری با AHP وجود دارد معرفی شده است. از جمله، این

مشاهده مطلب

تحلیل پوششی داده ها

معرفی تحلیل پوششی داده ها (DEA) یک روش ناپارامتریک در تحقیقات عملیاتی و اقتصاد برای تخمین مرز تولید است. برای اندازه گیری تجربی بهره وری مولد واحدهای تصمیم گیری (یا

مشاهده مطلب

مدل سازی معادلات ساختاری (SEM)

مدل اندازه گیری تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول مدل اندازه گیری (مدل بیرونی) مدلی است که یک متغیر را به شاخص های آن پیوند می دهد. در این تحقیق هر

مشاهده مطلب

دانلود نرم افزار تحلیل آماری آموس دانلود IBM SPSS Amos 26

IBM® SPSS® Amos™ یک برنامه مدلسازی معادلات ساختاری (SEM) با کاربرد آسان است که روابط بین متغیرهای مشاهده شده و نهفته (مشاهده نشده) را برای آزمایش سریع فرضیه ها و

مشاهده مطلب

معرفی تکنیک ترکیبی دیمتل و ANP

ذکر مثال فرض کنید شخصی می خواهد از خانه به محل کارش برود. به دلایلی (مانند ترافیک یا بیماری های واگیردار) این شخص نمی خواهد از وسایل حمل و نقل

مشاهده مطلب

سایدبار کشویی

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس:
مهندس نازک تبار
تلفن :
09120487321-09370942358
 ایمیل :  
info@irstat.org
lisrel167@gmail.com