پایایی در مدلسازی معادلات ساختاری
روش مدلسازی معادلات ساختاری
مدل سازی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر
پایگاه تحلیلی آماری
مثالی از مدل معادلات ساختاری
مدل معدلات ساختاری
مدل معادلات ساختاری
مدل معادلات ساختاری
هدف تحلیل عاملی تاییدی

سایدبار کشویی

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس:
مهندس نازک تبار
تلفن :
09120487321-09370942358
 ایمیل :  
info@irstat.org
lisrel167@gmail.com