هدف تحلیل عاملی تاییدی
تحلیل عاملی تاییدی
تحلیل عاملی اکتشافی
تحلیل عاملی اکتشافی
تحلیل عاملی تاییدی
مدل معادلات ساختاری؟
نرم افزار لیزرل
انجام فصل 4 پایان نامه با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی
هدف تحلیل عاملی تاییدی

سایدبار کشویی

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس:
مهندس نازک تبار
تلفن :
09120487321-09370942358
 ایمیل :  
info@irstat.org
lisrel167@gmail.com