آموزش نحوه ساخت syntax با لیزرل (LISREL)

آموزش نحوه ساخت syntax با لیزرل (LISREL)

آموزش نحوه ساخت syntax  با لیزرل (LISREL)

پراچر (۲۰۰۶)[۱]

  1. ساخت syntax برای برای محاسبه همبستگی بین X و Y:

TI bivariate correlation

    DA NI=2 NO=40

    CM

    ۰٫۹۵۸۳۶۵

    ۰٫۲۳۱۰۴۶ ۱٫۱۶۳۳۱۰

    MO NX=2 NK=2 LX=DI,FR PH=ST TD=ZE

    LK

    X Y

    ST .5 LX 1 1 LX 2 2 PH 2 1

    PD

    OU ME=ML ND=4 XM EP=0.00001 IT=1000 NS AD=OFF

  1. ساخت syntax برای محاسبه همبستگی بین X و Y به طور همزمان در دو گروه، با محدودیت برابری در محل.
  2. ساخت syntax برای محاسبه همبستگی نسبی بین X و Y، و متغیر کنترل برای هر دو W.
  3. برای محاسبه همبستگی نسبی بین X و Y به طور همزمان در دو گروه، هر دو تحت کنترل X و Y توسط W، با محدودیت برابری در محل.
  4. برای محاسبه همبستگی مربعات بین X و Y.
  5. ساخت سینتاکس برای آزمایش یک فرضیه الگوی برای همبستگی. این نحو شامل چند صفت داده چند روش مورد بحث می شود.
  6. برای آزمایش یک فرضیه الگوی برای ارتباط با مشتقات جزئی.

GROUP 1 bivariate correlation
DA NG=2 NI=2 NO=40
CM
۰٫۹۵۸۳۶۵
۰٫۲۳۱۰۴۶ ۱٫۱۶۳۳۱۰
MO NX=2 NK=2 LX=DI,FR PH=ST TD=ZE
LK
X Y
ST .5 LX 1 1 LX 2 2 PH 2 1
PD
OU ME=ML ND=4 XM EP=0.00001 IT=1000 NS AD=OFF
GROUP 2 bivariate correlations
DA NI=2 NO=40
CM
۰٫۹۲۳۴۳۳
۰٫۰۲۱۶۲۳ ۱٫۲۶۳۴۱۲
MO NX=2 NK=2 LX=DI,FR PH=ST TD=ZE
LK
X Y
ST .5 LX 1 1 LX 2 2 PH 2 1
EQ PH(1,2,1) PH(2,1)
PD
OU ME=ML ND=4 XM EP=0.00001 IT=1000 NS AD=OFF
TI partial correlation
DA NI=3 NO=40
CM
۱٫۴۰۵۴۶۶
۰٫۶۳۳۵۵۵ ۰٫۹۵۸۳۶۵
۰٫۳۵۹۹۷۳ ۰٫۲۳۱۰۴۶ ۱٫۱۶۳۳۱۰
MO NX=3 NK=3 LX=FU,FI PH=SY,FI TD=ZE
LK
W X Y
FR PH 1 1 PH 3 2 LX 2 1 LX 2 2 LX 3 1 LX 3 3
VA 1 PH 2 2 PH 3 3 LX 1 1
ST .5 PH 1 1 PH 3 2 LX 2 1 LX 2 2 LX 3 1 LX 3 3
PD
OU ME=ML ND=4 XM EP=0.00001 IT=1000 NS AD=OFF
GROUP 1 partial correlation
DA NG=2 NI=3 NO=65
CM
۱٫۳۷۱۲۲۲
۰٫۳۰۸۱۳۱ ۰٫۸۷۵۰۰۰
۰٫۰۶۳۴۱۲ ۰٫۰۲۴۳۰۶ ۰٫۰۸۵۶۰۱
MO NX=3 NK=3 LX=FU,FI PH=SY,FI TD=ZE
LK
W X Y
FR PH 1 1 PH 3 2 LX 2 1 LX 2 2 LX 3 1 LX 3 3
VA 1 PH 2 2 PH 3 3 LX 1 1
ST .5 PH 1 1 PH 3 2 LX 2 1 LX 2 2 LX 3 1 LX 3 3
PD
OU ME=ML ND=4 XM EP=0.00001 IT=1000 NS AD=OFF
GROUP 2 partial correlation
DA NI=3 NO=49
CM
۱٫۵۹۳۰۴۰
۰٫۱۰۴۱۶۲ ۱٫۰۳۴۸۶۴
۰٫۰۴۳۹۱۹ ۰٫۱۲۳۶۷۷ ۰٫۰۸۶۴۲۰
MO NX=3 NK=3 LX=FU,FI PH=SY,FI TD=ZE
LK
W X Y
FR PH 1 1 PH 3 2 LX 2 1 LX 2 2 LX 3 1 LX 3 3
VA 1 PH 2 2 PH 3 3 LX 1 1
ST .5 PH 1 1 PH 3 2 LX 2 1 LX 2 2 LX 3 1 LX 3 3
EQ PH(1,3,2) PH(3,2)
PD
OU ME=ML ND=4 XM EP=0.00001 IT=1000 NS AD=OFF
TI corr_squared
DA NI=2 NO=40
CM
۰٫۹۵۸۳۶۵
۰٫۲۳۱۰۴۶ ۱٫۱۶۳۳۱۰
MO NX=2 NK=2 LX=FU,FI PH=SY,FI TD=ZE AP=1
LK
X Y
FR LX 1 1 LX 2 2 PH 2 1
ST .5 LX 1 1 LX 2 2 PH 2 1
VA 1 PH 1 1 PH 2 2
CO PA(1)=PH(2,1)**2
PD
OU ME=ML ND=4 XM EP=0.00001 IT=1000 NS AD=OFF
TI bivariate correlation pattern hypothesis
DA NI=6 NO=113
CM
۱٫۰۰
۰٫۵۳ ۱٫۰۰
۰٫۵۶ ۰٫۴۴ ۱٫۰۰
۰٫۶۵ ۰٫۳۸ ۰٫۴۰ ۱٫۰۰
۰٫۴۲ ۰٫۵۲ ۰٫۳۰ ۰٫۵۶ ۱٫۰۰
۰٫۴۰ ۰٫۳۱ ۰٫۵۳ ۰٫۵۶ ۰٫۴۰ ۱٫۰۰
MO NX=6 NK=6 LX=DI,FR PH=ST TD=ZE
LK
QS AS ES QP AP EP
ST .5 LX 1 1 LX 2 2 LX 3 3 LX 4 4 LX 5 5 LX 6 6
ST .5 PH 2 1 PH 3 1 PH 3 2 PH 4 1 PH 4 2 PH 4 3
ST .5 PH 5 1 PH 5 2 PH 5 3 PH 5 4 PH 6 1 PH 6 2 PH 6 3 PH 6 4 PH 6 5
EQ PH 2 1 PH 5 1 PH 4 2 PH 5 4
EQ PH 3 1 PH 6 1 PH 4 3 PH 6 4
EQ PH 3 2 PH 6 2 PH 5 3 PH 6 5
PD
OU ME=ML ND=4 XM EP=0.00001 IT=1000 NS AD=OFF
TI partial correlation pattern hypothesis
DA NI=10 NO=1071
CM
۰٫۲۴۹
۰٫۰۰۳  ۰٫۲۲۹
۰٫۰۲۵  ۰٫۱۵۷  ۰٫۲۸۳
۰٫۰۳۲  ۰٫۱۴۱  ۰٫۲۱۳  ۰٫۲۵۸
-۰٫۰۰۶  ۰٫۱۴۶  ۰٫۱۴۳  ۰٫۱۳۴  ۰٫۲۲۳
۰٫۰۲۴  ۰٫۱۷۱  ۰٫۲۶۹  ۰٫۲۱۷  ۰٫۱۷۸  ۰٫۳۷۷
۰٫۰۱۷  ۰٫۱۳۷  ۰٫۲۰۱  ۰٫۱۸۱  ۰٫۱۴۳  ۰٫۲۴۸  ۰٫۲۸۳
-۰٫۰۰۹  ۰٫۱۴۶  ۰٫۱۴۴  ۰٫۱۲۸  ۰٫۱۶۶  ۰٫۱۷۲  ۰٫۱۴۹  ۰٫۲۴۶
۰٫۰۲۸  ۰٫۱۷۸  ۰٫۲۷۸  ۰٫۲۳۱  ۰٫۱۸۰  ۰٫۳۴۲  ۰٫۲۵۷  ۰٫۱۹۵  ۰٫۴۵۹
۰٫۰۱۲  ۰٫۱۴۳  ۰٫۱۹۴  ۰٫۱۷۴  ۰٫۱۴۶  ۰٫۲۳۱  ۰٫۲۰۳  ۰٫۱۶۶  ۰٫۲۷۵  ۰٫۳۱۶
MO NX=10 NK=10 LX=FU,FI PH=SY,FI TD=ZE
LK
SEX M08 R08 C08 M10 R10 C10 M12 R12 C12
FR PH 1 1 PH 3 2 PH 4 2 PH 4 3 PH 5 2 PH 5 3 PH 5 4 PH 6 2 PH 6 3
FR PH 6 4 PH 6 5 PH 7 2 PH 7 3 PH 7 4 PH 7 5 PH 7 6 PH 8 2 PH 8 3
FR PH 8 4 PH 8 5 PH 8 6 PH 8 7 PH 9 2 PH 9 3 PH 9 4 PH 9 5 PH 9 6
FR PH 9 7 PH 9 8 PH 10 2 PH 10 3 PH 10 4 PH 10 5 PH 10 6 PH 10 7
FR PH 10 8 PH 10 9 LX 2 1 LX 3 1 LX 4 1 LX 5 1 LX 6 1 LX 7 1 LX 8 1
FR LX 9 1 LX 10 1 LX 2 2 LX 3 3 LX 4 4 LX 5 5 LX 6 6 LX 7 7 LX 8 8
FR LX 9 9 LX 10 10
VA 1 PH 2 2 PH 3 3 PH 4 4 PH 5 5 PH 6 6 PH 7 7 PH 8 8 PH 9 9 PH 10 10
VA 1 LX 1 1
ST .5 PH 1 1 PH 3 2 PH 4 2 PH 4 3 PH 5 2 PH 5 3 PH 5 4 PH 6 2 PH 6 3
ST .5 PH 6 4 PH 6 5 PH 7 2 PH 7 3 PH 7 4 PH 7 5 PH 7 6 PH 8 2 PH 8 3
ST .5 PH 8 4 PH 8 5 PH 8 6 PH 8 7 PH 9 2 PH 9 3 PH 9 4 PH 9 5 PH 9 6
ST .5 PH 9 7 PH 9 8 PH 10 2 PH 10 3 PH 10 4 PH 10 5 PH 10 6 PH 10 7
ST .5 PH 10 8 PH 10 9 LX 2 2 LX 3 3 LX 4 4 LX 5 5 LX 6 6 LX 7 7 LX 8 8
ST .5 LX 9 9 LX 10 10
EQ PH 3 2 PH 6 5 PH 9 8
EQ PH 4 2 PH 7 5 PH 10 8
EQ PH 4 3 PH 7 6 PH 10 9
PD
OU ME=ML ND=4 XM EP=0.00001 IT=1000 NS AD=OFF

[۱] Preacher, K. J. (2006). Testing complex correlational hypotheses using structural equation modeling. Structural Equation Modeling, 13, 520-543.

محقق و تحلیلگر آماری؛ مسلط به اغلب نرم افزارهای آماری؛ سابقه بیش از 10 سال در خصوص تجزیه و تحلیل آماری و انجام کارهای پژوهشی

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

سایدبار کشویی

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس:
مهندس نازک تبار
تلفن :
09120487321-09370942358
 ایمیل :  
info@irstat.org
lisrel167@gmail.com