تعداد واحدهای تحت بررسی در تحلیل پوششی داده ها (DEA)
نحوه تفسیر نمودارهای استاندارد و معنی داری در تحلیل عاملی تأییدی در لیزرل
شاخص های برازش در تکنیک حداقل مربعات جزئی با نرم افزار اسمارت PLS
پایایی در مدلسازی معادلات ساختاری
روش مدلسازی معادلات ساختاری
رتبه بندی ابعاد و شاخص ها توسط روش ANP
انجام فصل 4 (چهارم) پایان نامه
کاربرد آنتروپی شانون در تحلیل تاپسیس
فرایند تحلیل شبکه‌ای
مدل‌های اصلی تحلیل پوششی داده‌ها

سایدبار کشویی

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس:
مهندس نازک تبار
تلفن :
09120487321-09370942358
 ایمیل :  
info@irstat.org
lisrel167@gmail.com