پست وبلاگ

مدل معدلات ساختاری
پایگاه تحلیلی آماری
مدل معادلات ساختاری
مدل معادلات ساختاری
نمونه کارهای انجام شده با لیزرل
پایگاه تحلیلی آماری
تحلیل آماری با لیزرل
اصول اولیه تحلیل مسیر در روش تحقیق
پایگاه تحلیلی آماری
هدف تحلیل عاملی تاییدی

سایدبار کشویی

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس:
مهندس نازک تبار
تلفن :
09120487321-09370942358
 ایمیل :  
info@irstat.org
lisrel167@gmail.com