پست وبلاگ

معیار R-Square

دومین معیار برای بررسی برازش مدل ساختاری در یک پژوهش، ضرایب R2 مربوط به متغیرهای درون­زای مدل است. R2 معیاری است که نشان از تأثیر یک متغیر برون­زا بر یک متغیر درون­زا دارد و سه مقدار ۱۹/۰، ۳۳/۰ و ۶۷/۰ به عنوان مقدار ملاک برای مقادیر ضعیف، متوسط و قوی R2 در نظر گرفته می­شود (داوری و رضازاده، ۱۳۹۳).

مشاهده مطلب

ضرایب معناداری z (مقادیر t-values)

مطابق با الگوریتم، برای بررسی برازش مدل ساختاری پژوهش از چندین معیار استفاده می­شود که اولین و اساسی­ترین معیار، ضرایب معناداری z و مقادیر t است. برازش مدل ساختاری با استفاده از مقادیر t به این صورت است که اگر تعداد نمونه بیشتر از ۱۲۰ باشد، مقادیر بیشتر از ۹۶/۱ در سطح اطمینان ۹۵% معنادار بوده و اگر بیشتر از ۶۶/۲ باشد در سطح ۱% معنادار می­باشد (داوری و رضازاده، ۱۳۹۳).

مشاهده مطلب

رویکرد حداقل مربعات جزئی(PLS)

نرم افزار  حداقل مربعات جزئی[۱](PLS) نرم­افزاری است که به منظور برآورد و آزمون مدل­های معادلات ساختاری طراحی به کار می­رود. این نرم­ افزار با استفاده از همبستگی و کواواریانس بین متغیرهای اندازه­گیری شده، می­تواند بارهای عاملی، واریانس­ها و خطاهای متغیرهای مکنون را برآورد یا استنباط کند، و از آن می­توان برای اجرای تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی مرتبه دوم، تحلیل عاملی تأییدی و همچنین تحلیل مسیر(مدل سازی علی با متغیرهای مکنون) استفاده کرد. مهمترین دلیل استفاده از این روش حجم

مشاهده مطلب

پایایی پرسش نامه

پایایی ابزار اندازه­گیری یعنی اینکه ابزار اندازه­گیری انتخاب شده، در صورت تکرار اندازه­گیری متغیرها در شرایط یکسان، تا چه حد نتایج مشابهی را ارائه می­کند (خاکی، ۱۳۸۷). همچنین می­توان گفت که پایایی ابزار اندازه­گیری، درجه­ای است که نتایج به­دست آمده می­تواند از اندازه­گیری مجدد نیز به­دست آید. به بیان دیگر، با به­کارگیری ابزار اندازه­گیری در موقعیت­های یکسان، باید نتایج یکسانی حاصل شود. پایایی در پژوهش حاضر، از سه طریق، سنجش بارهای عاملی، آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی بررسی می­گردد. مقدار

مشاهده مطلب

روایی پرسش نامه در Smart PLS

اعتبار یا روایی یعنی اینکه ابزار اندازه­گیری تا چه حد مناسب انتخاب شده است و می­تواند متغیر مورد نظر را اندازه­گیری کند (خاکی، ۱۳۸۷). اعتبار محتوایی بیانگر آن است که پرسش­ها در راستای هدف­های مورد نظر تهیه شده و هدف را به­طور مناسب اندازه­گیری می­کند (مهدوی و نمازی، ۱۳۹۰). اعتبار ساختاری، مربوط به مفاهیم یا ویژگی­هایی است که از طریق پرسشنامه مورد سنجش قرار می­گیرد. به منظور بررسی روایی در مدلسازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار اسمارت PLS، از

مشاهده مطلب

پایایی

منظور از پایایی یک پرسشنامه این است که اگر خصیصه مورد سنجش را با همان پرسشنامه در شرایط مشابه دوبار اندازه گیری کنیم. نتایج حاصله تا چه حد مشابه، دقیق و قابل اعتماد است و آن چه در این تحقیق جهت محاسبه ضریب پایایی استفاده شده است. استفاده از ضریب آلفای کرونباخ می باشد چرا که تقریباً در همه موارد، آلفای کرونباخ را می توان شاخص کاملاً مناسب برای اعتبار و هماهنگی درونی به کار برد و هر قدر آلفای

مشاهده مطلب

منظور از روایی

منظور از روایی این است که پرسشنامه مورد نظر یا (ابزار اندازه گیری) می تواند خصیصه مورد مطالعه را اندازه گیری کند و به عبارت دیگر روایی تعیین می کند، ابزار تهیه شده تا چه حد مفهوم خاص مورد نظر را اندازه گیری می کند و بر آزمون درستی و خوب بودن نسخه ها و انواع آزمون های روایی مورد استفاده قرار می گیرد که عبارتند از:  ۱-روایی محتوای ۲-روایی وابسته به معیار و ۳-روایی سازه

مشاهده مطلب

تعیین میزان قدرت تبیین و پیش بینی

برای بررسی میزان قدرت تبیین و پیش بینی از ضریب تعیین استفاده می شود. مقادیر قابل قبول ضریب تعیین برای سازه های تکی برابر با ۰٫۳۳ و بالاتر می باشد. مقادیر پایین از ۰٫۳۳ حاکی از قدرت پیش بینی پایین سازه ی مستقل برای سازه ی وابسته می باشد.

مشاهده مطلب

تفاوت میان اسمارت PLS و لیزرل

تفاوت میان اسمارت PLS و لیزرل معادلات ساختاری روش حداقل مربعات جزئی از نوع واریانس محور بوده و از روش حداقل مربعات جزئی[۱] استفاده میکند. تفاوت روش واریانس محور(حداقل مربعات جزئی) با روش کوواریانس محور: PLS و LISREL تا حدودی مشابه هستند ، اما معادل نیستند. نمی توانید انتظار داشته باشید که نتایج یکسان باشد. در برخی شرایط حتی می توانند به شدت متفاوت باشند. و حتی در مدلهای CB-SEM (LISREL) بسته به برآوردگر (ML ، GLS ، ULS و

مشاهده مطلب

تکنیک های معمول سنجش روایی سوالات

برای بررسی روایی نیز معمولا از دو روش استفاده می شود: ۱-استفاده از نظرات خبرگان و ۲-استفاده از متوسط واریانس استخراج شده[۱]. حد قابل قبول برای متوسط واریانس استخراج شده برابر با ۰٫۵ و بالاتر می باشد. [۱] Average variance extracted

مشاهده مطلب

سایدبار کشویی

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس:
مهندس نازک تبار
تلفن :
09120487321-09370942358
 ایمیل :  
info@irstat.org
lisrel167@gmail.com