پست وبلاگ

تحلیل عاملی تاییدی

تحلیل عاملی تاییدی

تحلیل عاملی تاییدی تحلیلی است که طی آن محقق انتظار دارد طرح و نقشه خاصی از عوامل پنهان در ماورای متغیرها را بیازماید. در این نوع، انتظار می رود متغیرها چیدمان خاصی داشته باشند. در این روش محقق به آزمون فرضیاتی مربوط به یک ساختار عاملی خاص اقدام می کند. در این تحلیل پژوهشگر به دنبال تهیه مدلی است که فرض می‌شود داده‌های تجربی را بر پایه چند پارامتر نسبتا اندک، توصیف تبیین یا توجیه می‌کند. به منطو پی بردن

مشاهده مطلب

تحلیل عاملی اکتشافی

تحلیل عاملی اکتشافی

در تحلیل اکتشافی پژوهشگر به دنبال بررسی داده های تجربی به منظور کشف و شناسایی شاخص ها و نیز روابط بین آنهاست و این کار را بدون تحمیل هر گونه مدل معینی انجام می دهد. تحلیل اکتشافی علاوه بر آنکه ارزش تجسسی یا پیشنهادی دارد می تواند ساختارساز، مدل ساز یا فرضیه ساز نیز باشد. تحلیل اکتشافی وقتی به کار می رود که پژوهشگر شواهد کافی قبلی و پیش تجربی برای تشکیل فرضیه درباره تعداد عاملهای زیربنایی دادهها نداشته و

مشاهده مطلب

تحلیل عاملی اکتشافی

تحلیل عاملی اکتشافی

در تحلیل اکتشافی ژوهشگر به دنبال بررسی داده های تجربی به منظور کشف و شناسایی شاخص ها و نیز روابط بین آنهاست و این کار را بدون تحمیل هر گونه مدل معینی انجام می دهد. تحلیل اکتشافی علاوه بر آنکه ارزش تجسسی یا پیشنهادی دارد می تواند ساختارساز، مدل ساز یا فرضیه ساز نیز باشد. تحلیل اکتشافی وقتی به کار می رود که پژوهشگر شواهد کافی قبلی و پیش تجربی برای تشکیل فرضیه درباره تعداد عاملهای زیربنایی دادهها نداشته و

مشاهده مطلب

تحلیل عاملی تاییدی

تحلیل عاملی تاییدی

تحلیل عاملی تاییدی تحلیلی است که طی آن محقق انتظار دارد طرح و نقشه خاصی از عوامل پنهان در ماورای متغیرها را بیازماید. در این نوع، انتظار می رود متغیرها چیدمان خاصی داشته باشند. در این روش محقق به آزمون فرضیاتی مربوط به یک ساختار عاملی خاص اقدام می کند. در این تحلیل پژوهشگر به دنبال تهیه مدلی است که فرض می‌شود داده‌های تجربی را بر پایه چند پارامتر نسبتا اندک، توصیف تبیین یا توجیه می‌کند. به منطو پی بردن

مشاهده مطلب

مدل معادلات ساختاری؟

مدل معادلات ساختاری؟

مدل معادلات ساختاری (SEM)، مدل نظری فرض شده به وسیله ی پژوهشگر را آزمون کمی می کند و رابطه ی بین متغیرهای مشاهده شده را نشان می دهد. به طور اخص تر، مدل هایی که فرض می کنند چطور مجموعه ای از متغیرها یک سازه را تعریف می کند و چطور این سازه ها به هم مرتبط می شوند در مدل معادلات ساختاری (SEM)، قابل آزمون است. به عنوان مثال پژوهشگری تربیتی  ممکن است فرض کند محیط خانه ی دانش

مشاهده مطلب

نرم افزار لیزرل

نرم افزار لیزرل

نرم افزار لیزرل Lisrel مخفف linear structural relations است. نرم افزار لیزرل  جهت محاسبات تحلیل عامل و مدل معادلات ساختاری استفاده می‌شود. نرم افزار لیزرل در ادامه کاربرد نرم افزار اس پی اس اس است که در رشته های علوم اجتماعی استفاده می شود. این نرم افزار یکی از دقیق و عملمی ترین نرم افزار های رشته علوم اجتماغی می باشد. لیزرل یک برنامه کامپیوتری و نرم افزار آماری هست که اصولاً برای انجام تحلیل ساختارهای کوواریانسی استفاده می شود که این ساختارها

مشاهده مطلب

انجام فصل ۴ پایان نامه با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی

انجام فصل 4 پایان نامه با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی

روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP از کارآمدترین تکنیک های تصمیم گیری اولین بار توسط توماس ال ساعتی (١٩٨٠) مطرح شد که بر اساس مقایسات زوجی بنا نهاده شده و امکان بررسی سناریوهای مختلف را به مدیران می دهد. در این روش سیستم پیچیده تحت مطالعه به صورت یک سیستم سلسله مراتبی از اجزاء طراحی می شود. برای اجزای هر سطر از سلسله مراتبی ماتریس مقایسات زوجی ساخته می شود و سپس این مقایسات به کمک روش های موجود از جمله روش

مشاهده مطلب

هدف تحلیل عاملی تاییدی

هدف تحلیل عاملی تاییدی

تحلیل عاملی تاییدی از کاربردی ترین مباحت در علوم اجتماعی ، اقتصادی، مدیریت و روانشناسی می باشد. هدف از انجام  تحلیل عاملی تاییدی می تواند موارد زیر باشد: تحلیل عاملی تایید راهی برای ساختن پرسش نامه ها برای سنجش و اندازه گیری مفاهیم (متغیرهای پنهان) می باشد. از آنجا که متغیرهای پنهان به خودی خود قابل اندازه گیری نیستند می بایست برای آنها تعریف عملیاتی صورت داد که این تعریف عملیاتی به کمک متغیرهای آشکار صورت می گیرد. به عنوان

مشاهده مطلب

سایدبار کشویی

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس:
مهندس نازک تبار
تلفن :
09120487321-09370942358
 ایمیل :  
info@irstat.org
lisrel167@gmail.com