نحوه تفسیر نمودارهای استاندارد و معنی داری در تحلیل عاملی تأییدی در لیزرل
شاخص های برازش در تکنیک حداقل مربعات جزئی با نرم افزار اسمارت PLS
انجام فصل 4 (چهارم) پایان نامه

سایدبار کشویی

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس:
مهندس نازک تبار
تلفن :
09120487321-09370942358
 ایمیل :  
info@irstat.org
lisrel167@gmail.com