انجام فصل 4 پایان نامه

آنتروپی شانون (Shannon Entropy)

1401/2/12 10:35:0712 اردیبهشت , 1401|

معرفی آنتروپی معیاری است که عمدتاً در علم و مهندسی استفاده می شود. در ابتدا توسط کلازیوس در ترمودینامیک معرفی ...

تکنیک تاپسیس (TOPSIS)

1401/2/10 16:46:5010 اردیبهشت , 1401|

روش های تصمیم گیری انتخاب یک روش تصمیم گیری چند معیاره مناسب (MADM) برای ارائه راه حلی برای یک مشکل ...

تحلیل پوششی داده ها

1401/2/2 18:21:072 اردیبهشت , 1401|

معرفی تحلیل پوششی داده ها (DEA) یک روش ناپارامتریک در تحقیقات عملیاتی و اقتصاد برای تخمین مرز تولید است. برای ...

مدل سازی معادلات ساختاری (SEM)

1401/1/25 13:40:1225 فروردین , 1401|

مدل اندازه گیری تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول مدل اندازه گیری (مدل بیرونی) مدلی است که یک متغیر را به ...

مدل سازی معادلات ساختاری (SEM)

1401/1/18 14:33:4318 فروردین , 1401|

مدلسازی معادلات ساختاری (SEM) مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM) یک کلاس از مدل‌های استاتیکی چند بعدی و پارامتری است که امکان ...

عنوان

بازگشت به بالا