تعداد واحدهای تحت بررسی در تحلیل پوششی داده ها (DEA)
نحوه تفسیر نمودارهای استاندارد و معنی داری در تحلیل عاملی تأییدی در لیزرل
شاخص های برازش در تکنیک حداقل مربعات جزئی با نرم افزار اسمارت PLS
پایایی در مدلسازی معادلات ساختاری

سایدبار کشویی

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس:
مهندس نازک تبار
تلفن :
09120487321-09370942358
 ایمیل :  
info@irstat.org
lisrel167@gmail.com